Sarah
29″ x 8″
Asphalt Polymer on Paper

SARAH DETAIL

SARAH DETAIL